Data Analyst – Java-basierte Analyse von Fahrzeugdaten | IAV